Meniu Uždaryti

Fotografuojantys dzūkai siekė rekordo – Indrė MIKELIONYTĖ

Sek­ma­die­nį Ro­tu­šės aikš­tę už­plū­do fo­to­gra­fuo­jan­tys dzū­kai ir ne tik, su­lauk­ta sve­čių iš ki­tų mies­tų, net­gi ša­lių – čia siek­ta pa­tek­ti į Lie­tu­vos re­kor­dų kny­gą. Ma­siš­kiau­sio fo­to­gra­fuo­jan­čių žmo­nių su­si­bū­ri­mo re­kor­das, ti­ki­ma­si, bus pa­tvir­tin­tas jau šią sa­vai­tę.

 

Kas fo­to­apa­ra­tu, kas mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu ar plan­še­te – ne­ši­ni fo­to­gra­fa­vi­mo tech­ni­ka, Aly­taus šir­dy­je bū­ria­vo­si tie, ku­riuos drą­siai ga­li­ma va­din­ti ak­ty­viais mies­to pi­lie­čiais. Aly­tiš­kiai juo­ka­vo, jog vie­nin­te­lė pa­tei­si­na­ma prie­žas­tis ne­da­ly­vau­ti ren­gi­ny­je – Lie­tu­vos krep­ši­nio rink­ti­nės pa­lai­ky­mas Ry­go­je. „Ki­tu at­ve­ju vi­si aly­tiš­kiai tu­ri siek­ti re­kor­do“, – ti­ki­no ge­rai nu­si­tei­kę dzū­kai.

 

14 va­lan­dą 19 mi­nu­čių vie­nu me­tu Ro­tu­šės aikš­tė­je tą pa­tį ob­jek­tą fo­to­gra­fa­vo 644 žmo­nės – 4 met­rų il­gio ir 2 met­rų aukš­čio po­ro­lo­ni­nį fo­to­apa­ra­tą pa­ga­mi­no Aly­taus ra­jo­ne vei­kian­ti po­ro­lo­no ga­myk­la „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“, nuo­lat pri­si­de­dan­ti prie ini­cia­ty­vų, ska­ti­nan­čių žmo­nes ak­ty­viai veik­ti mies­to la­bui. Šio re­kor­do idė­jos au­to­rius Sta­sys Šmi­gels­kas ir ren­gi­nio ko­or­di­na­to­rius vie­šo­sios įstai­gos „Mo­ty­va­to­riai LT“ di­rek­to­rius Juo­zas Ado­mai­tis (tą­dien pa­si­puo­šęs juo­dais marš­ki­nė­liais su už­ra­šu „Pa­sy­vūs žmo­nės už­kni­so juo­dai“) vi­sus ra­gi­no ne­snaus­ti ir bū­ti re­kor­do da­li­mi.

 

Dvi va­lan­das tru­ku­si da­ly­vių re­gist­ra­ci­ja ne­pra­il­go, su­si­rin­ku­siuo­sius links­mi­no šo­kė­jai, bai­ke­riai, di­džė­jus Juo­Kaz, vai­kams pra­mo­gas or­ga­ni­za­vo vai­ko ir ma­mos die­nos cen­tras „Ku­tis“, Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai pre­ven­ciš­kai žy­mė­jo fo­to­gra­fa­vi­mo prie­mo­nes.

 

Re­kor­dą, jo įro­dy­mus pa­tei­kus pa­gal iš anks­to nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, tu­rės pa­tvir­tin­ti Lie­tu­vos re­kor­dų agen­tū­ra „Fac­tum“. Kai re­kor­das bus už­re­gist­ruo­tas, juo aly­tiš­kių ren­gi­nys ne­si­baigs. Šiuo me­tu jū­sų fo­to­gra­fi­jų iš ren­gi­nio iki spa­lio 19 die­nos lau­kia­ma el. p. ret­ro­vi­zi­ja@gmail.com. Jos bus ver­ti­na­mos, ap­do­va­no­ja­mos ir eks­po­nuo­ja­mos pa­ro­do­je.

Alytaus naujienos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *